Proiecte

Identificarea și pilotarea modelelor eficiente de incluziune socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală severe

Iunie 2023 – Ianuarie 2024

Finanțat de Instituția Privată ”TRIMBOS Moldova”

Scopul proiectului este evaluarea comprehensivă a situației persoanelor cu probleme de sănătate mintală care sunt plasați în spitalele de psihiatrie și elaborarea programelor/planurilor individuale de suport psihosocial, în baza cărora vor fi stabilite/identificate soluții de plasament și incluziune socială alternative spitalizării.

Program support for Keystone Moldova

Ianuarie 2022 – Decembrie 2023 

Finanțat de IM Swedish Development Partner

Proiectul se concentrează pe trei Obiective strategice ale organizației:  asigurarea autonomiei financiare a Keystone Moldova; îmbunătățirea management-ului și administrării organizației; promovarea traiului în comunitate și a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri vulnerabile la nivel local și național.

Promovarea OSC-urilor în calitate de parteneri în dezvoltarea serviciilor sociale reziliente

Februarie 2023 – Ianuarie 2026  

Finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de IP Keystone Moldova, Filiala din Moldova a Fundației „Stichting Dorcas Aid International”, Asociația Obștească Asociația pentru Educație „Neoumanist”

Obiectivul global al programului este de a sprijini organizațiile locale ale societății civile în furnizarea de servicii sociale incluzive, adecvate vârstei și genului persoanelor vulnerabile din Moldova.

Dialog comunitar pentru reducerea fenomenului de bullying

August  2022 – Decembrie 2022  

Finanțat de Liechtenstein Development Service, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei

Scopul proiectului este de a împuternici tinerii, copiii, părinții și pedagogii să reducă fenomenul de bullying, oferindu-le suport să găsească în mod participativ soluții care funcționează în comunitatea lor.

Servicii de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități – 2

aprilie 2022 – martie 2023

Finanțat de Fundația Soros Moldova

Scopul proiectului este reformarea sistemului de servicii de suport educațional pentru copiii și tinerii cu dizabilități din Republica Moldova.

Valorificarea potențialului OSC-urilor de a promova și dezvolta antreprenoriatul social în Moldova

Ianuarie 2022 – Decembrie 2024  

Finanțat de Uniunea Europeană, Suedia

Scopul proiectului este să împuternicească OSC-urile din Moldova să se implice în crearea de întreprinderi sociale care vor contribui la creșterea economică durabilă a comunităților.

Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile

Ianuarie 2022 – Decembrie 2024  

Finanțat de Uniunea Europeană,  co-finanțat de I.P. Keystone Moldova, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”, I.R.M.S. ,,Diaconia’’

Scopul proiectului este îmbunătățirea serviciilor de cantină de ajutor social din Republica Moldova în vederea asigurării sustenabilității funcționării acestora și extinderea accesului la servicii persoanelor din grupuri vulnerabile.

Filantropia și cultura donării în Georgia și Moldova

Iunie 2021 – Octombrie 2021  

Finanțat de Konrad-Adenauer-Stiftung, Representative Office to Georgia

Proiectul își propune să examineze mediile de filantropie din Georgia și Moldova de astăzi în rândul publicului larg și al reprezentanților OSC.

Acces echitabil la servicii de sănătate a  grupurilor vulnerabile și dezavantajate  în contextul COVID-19

Decembrie  2020 – Decembrie 2021

Finanțat de Fundația Soros Moldova

Scopul proiectului este de a promova accesul echitabil  la servicii de sănătate esențiale a persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi  în condițiile de pandemie COVID-19.

Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune

Aprilie 2021 –  martie 2024  

Finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat de Fundația Soros Moldova

Proiectul are drept scop de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă (2SOFT / 1.1 / 145)

Octombrie 2020 – Aprilie 2022

Finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Scopul proiectului este de a spori accesul la piețele muncii a tinerilor cu dizabilități din Iași / România și Republica Moldova, prin intermediul dezvoltării capacităților a 470 de actori relevanți în domeniul educației și ocupării forței de muncă în furnizarea de servicii de orientare profesională de calitate și incluzive.

Digitalizarea serviciilor pentru persoane cu dizabilități pentru a asigura accesul la sănătate și servicii sociale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în perioada pandemică

Septembrie 2020 – August 2021

Finanțat de Uniunea Europeană

Organizația implementatoare: People in Need Moldova

Scopul proiectului este creșterea accesului la servicii de sănătate și sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități intelectuale și psihosociale în timpul pandemiei cu Covid-19. Proiectul are două obiective: adaptarea a 19 servicii sociale la noile condiții în legătură cu situația pandemică pentru oferirea serviciilor calitative pentru persoanelor cu dizabilități în funcție de nevoi; creșterea rezilienței angajaților, supervizorilor, familiile persoanelor cu dizabilități și beneficiarilor a 19 servicii sociale pentru a rămâne în siguranță în timpul pandemiei.

Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu Covid-19

Septembrie 2020 – Martie 2021

Finanțat de European Union

Scopul proiectului este asigurarea dreptului la sănătate pentru 1700 de persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale din 6 instituții rezidențiale în timpul pandemiei cu COVID-19, prin creșterea accesului la informație și echipament de protecție. Proiectul are trei obiective: sporirea accesului la echipament de protecție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și angajații a 6 instituții rezidențiale; creșterea nivelului de informare despre măsurile de protecție pentru prevenirea infecției cu COVID-19; prevenirea cazurilor de abuz și neglijare în instituțiile rezidențiale.

Suport pentru procurarea echipamentelor de protecție individuală necesare angajaților organizațiilor societății civile

August – Octombrie 2020

Finanțat de Soros Foundation-Moldova

Scopul proiectului este procurarea materialelor de protecție individuală pentru personalul organizațiilor societății civile în scopul continuării prestării serviciilor pentru grupurile vulnerabile în perioada de pandemie cu COVID-19. În cadrul proiectului vor fi procurate: dezinfectant pentru mâini, măști medicinale și mănuși pentru 53 de OSC-uri din Republica Moldova.

 

Abilitarea tinerilor de a crea un mediu incluziv în școală și comunitate

lulie – Noiembrie 2020

Finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Scopul proiectului este de a implica tinerii în diminuarea opresiunii prin activități de educație non-formală. Proiectul are trei obiective: sporirea nivelului de informare despre opresiune a tinerilor, pedagogilor și părinților din raioanele Fălești și Ștefan Vodă (în special – hărțuire și discriminare); promovarea educației non-formale și formarea unei atitudini incluzive în opt instituții de învățământ; responsabilizarea tinerilor, părinților și pedagogilor față de situațiile de opresiune din localitatea lor (hărțuire și discriminare).

Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova

August 2019 – Iulie 2022

Finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare

Scopul proiectului este de a spori egalitatea de gen la nivel național și local, datorită consolidării capacităților organizațiilor societății civile în utilizarea instrumentelor de bugetare sensibilă la gen în activitatea și rețelele lor, și mobilizarea cetățenilor pentru Advocacy. Proiectul are trei obiective: consolidarea capacităților organizațiilor societății civile de a folosi instrumente de bugetare sensibilă la gen pentru a evalua gradul de corespundere a politicilor și bugetelor cu necesitățile bărbaților și femeilor; crearea unei rețele pentru politici eficiente de Advocacy, schimb de cunoștințe și informații și consolidarea responsabilității guvernului; cetățenii sunt implicați și contribuie la schimbarea politicilor care contribuie la reformarea sistemului finanțelor publice din perspectiva egalității de gen.

Self-advocacy 2.0

Ianuarie 2019 – Ianuarie 2021

Finanțat de IM Swedish Development Partner

Scopul proiectului este ca persoanele cu dizabilități și familiile lor să contribuie la rezultate mai bune pentru propriile vieți prin acțiuni de auto-reprezentare și advocacy. Proiectul are trei obiective: rețeaua națională informală a Auto-reprezentanților este extinsă și consolidată în vederea exercitării dreptului de a participa în societate ca cetățeni deplini și egali; rețeaua națională informală a părinților este dezvoltată prin împuternicirea lor și capacitarea lor de a proteja și promova drepturile copiilor lor cu dizabilități; Keystone Moldova prestează servicii calitative pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora și promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, conform Strategiei organizației.

VOCEA SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU INCLUZIUNE

Noiembrie 2019 – octombrie 2021

Finanțat de Uniunea European Fundația Konrad Adenauer în Republica

Scopul proiectului este de a consolida rolului societății civile în șase raioane ale țării prin crearea unui pol de putere și o voce unică în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Proiectul are 4 obiective: dezvoltarea capacităților OSC și APL din raioanele-țintă în asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; facilitarea dialogului dintre OSC-uri și APL din raioanele-țintă prin transferul de cunoștințe și bune practici din regiunile care dețin experiență privind dezvoltarea parteneriatului public-privat în asigurarea incluziunii sociale; dezvoltarea rețelei OSC-urilor din raioanele-țintă prin susținerea acțiunilor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități și aderarea la Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova; asigurarea dezvoltării organizaționale a AO Keystone Moldova, OSC-urilor locale și APL prin capacitarea personalului în domeniul mecanismului de contractare a serviciilor sociale.

Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern

Februarie 2018 – Ianuarie 2021

Finanțat de Uniunea EuropeanăFundația Soros-Moldova

Scopul proiectului este de a capacita organizațiile societății civile în promovarea și implementarea soluțiilor inovative în scopul promovării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile, în parteneriat cu autoritățile publice locale. Proiectul are trei obiective: consolidarea capacităților a 60 de OSC-uri active în domeniul social în dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovative bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor din grupurile vulnerabile; oferirea suportului tehnic și financiar OSC-urilor pentru implementarea a cel puțin 30 de proiecte concentrate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovative dezvoltate la nivel local, în parteneriat cu autoritățile publice; facilitarea dialogului și acordarea suportului la stabilirea unui parteneriat între OSC-urile implementatoare de grant-uri și autorități în scopul de a dezvolta servicii comunitare durabile.

Comunitatea Incluzivă – Moldova

Septembrie 2008 – present

Finanţat de Open Society Foundations/ Mental Health Initiatives şi Fundaţia Soros – Moldova

Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei au inițiat un proces de reformare a sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova prin îmbunătățirea cadrului legislativ , crearea unei rețele de servicii de asistență socială comunitare și dezvoltarea mediului incluziv în comunități în vederea prevenirii discriminării.

Implicarea tinerilor în activități culturale în scopul realizării incluziunii sociale

Iunie – septembrie 2019

Finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Scopul proiectului este de a realiza incluziunea socială prin promovarea culturii regionale și a implicării culturale a tinerilor. Proiectul are două obiective: promovarea educației artistice non-formale și a schimbului de experiență la nivel local, inclusiv în rândul persoanelor din păturile social vulnerabile; promovarea participării tinerilor la acțiuni culturale cu impact pozitiv asupra calități vieții persoanelor din grupuri defavorizate.

VOT INFORMAT ȘI ASISTAT

Decembrie 2018 – Aprilie 2019

Finanțat de USAIDA.O. Promo – LEX

Scopul proiectului este ca persoanele cu dizabilități din Republica Moldova să participe în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Proiectul are două obiective: cel puțin 2000 persoane cu dizabilități și 400 persoane de suport ale acestora implicate în activități de informare și educație electorală în perioada de implementare a proiectului; populația generală din Republica Moldova sensibilizată despre participarea electorală a persoanelor cu dizabilități.

Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic

Aprilie 2016 – Aprilie 2019

Finanțat de Uniunea Europeană

Proiectul are drept scop capacitarea persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale și ONG-urilor locale de a susține și monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

Proiectul are trei obiective: sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități mintale despre drepturile lor prin mandatarea lor în calitate de auto-reprezentanți; consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu Dizabilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic; combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și promovarea unei comunități incluzive.<

Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului

Noiembrie 2016 – Martie 2019

Finanțat de Uniunea Europeană și IM Swedish Development Partner

Proiectul are drept scop consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin intermediul dezvoltării sistemului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectivele proiectului sunt: îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora din 5 raioane prin dezvoltarea Echipelor mobile şi a unui Centru de zi; dezvoltarea capacităţilor organizațiilor comunitare de pe ambele maluri ale Nistrului și din UTA Găgăuzia de a susține drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate; prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul metodei teatrului social, precum şi prin dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Servicii sociale calitative pentru incluziunea socială a tuturor persoanelor

Aprilie – Decembrie 2017

Funded by Fundația Soros-Moldova

Proiectul are drept scop responsabilizarea autorităților publice în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate și servicii sociale alternative.

Proiectul are trei obiective: oferirea suportului autoritățile publice la reforma de dezinstituționalizare; oferirea suportului Guvernului în dezvoltarea politicilor de implementare a Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu dizabilități; creșterea transparenței și responsabilității autorităților publice locale în procesul de bugetare a serviciilor sociale.

Aflați mai multe

Consolidarea şi diseminarea practicilor de succes privind educaţia incluzivă timpurie

Februarie 2017 – Iunie 2018

Finanțat de Open Society Foundations/ Early Childhood Program

Proiectul are drept scop recunoașterea educației incluzive bazată pe abordarea centrată pe copil în instituțiile de învățământ preșcolar și cele de învățământ primar, inclusiv asigurarea tranziției copiilor de la grădiniță la școală și asigurarea conlucrării între serviciile educaționale și alți actori comunitari axată pe o înțelegere comună a practicilor calitative în educația incluzivă.

Susținerea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale în Moldova

May – November 2017

Funded by People in Need

Scopul proiectului este de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale din Moldova.

Obiectivul proiectului rezidă în oferirea serviciilor de consultanță în dezvoltarea a patru Servicii Locuință protejată pentru persoanele cu dizabilități intelectuale din Bălți, Bădiceni, Brânzeni și Cocieri.

Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare

2014 – 2017

Finanțat de IM Swedish Development Partner

Scopul proiectului este de a asigura participarea incluzivă a persoanelor cu dizabilități în societate prin abilitarea lor în calitate de Auto-reprezentanți și abilitarea organizațiilor / grupurilor de părinți.

Proiectul are trei direcții majore de activitate:

  • Dezvoltarea unei rețele naționale a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități);
  • Dezvoltarea unei platforme naționale a organizațiilor / grupurilor de părinți;
  • Suport OSC active în domeniul dizabilității în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local și national.

Proiectul „Comunitate Incluzivă – Moldova – suport financiar în perioada crizei economice globale”

Octombrie 2010 – prezent

Finanţat de Fundaţia Soros – Moldova din Fondul de Urgență al lui George Soros.

Programul Comunitate Incluzivă Moldova (C4A) susține dezvoltarea serviciilor comunitare de asistenţă socială pentru copiii cu dizabilităţi care au fost dezinstituţionalizaţi sau sunt în risc de instituţionalizare. Proiectul nou vine să complementeze activitățile desfășurate de către Keystone Moldova în cadrul Programului C4A, contribuind la diminuarea riscurilor asociate cu impactul negative al crizei economice globale. Astfel, din acest proiect Keystone Moldova va acorda suport autorităților publice locale în vederea menținerii serviciilor sociale create și va susține totodată dezvoltarea unor noi servicii comunitare pentru asigurarea incluziunii sociale a copiilor și adulților dezinstituționalizați din Casa internat Orhei sau în pericol de instituționalizare. Proiectul va contribui, de asemenea, la crearea a peste 200 de locuri noi de muncă.

Consultanță instituțională pentru Keystone Institute India în pregătirea și facilitarea atelierului: „Vieți valoroase: un curs în valorizarea rolului social” pentru ONG-urile din India, prestatorii de servicii și autorități

August 2016 – decembrie 2017

Finanțat de The Hans Foundation / Keystone Human Services International

Scopul proiectului este de a oferi consultanță instituțională pentru Keystone Institute India în livrarea training-ului în valorizarea rolului social și facilitarea ședințelor ulterioare pentru ONG-urile din India, prestatorii de servicii și autorități.

Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități

2015 – 2017

Finanțat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova” al FHI360

The Project aims to ensure participation of persons with disabilities and civil society in the development of public policy for people with disabilities. Throughout the Project the local Strategies on social inclusion of people with disabilities are participatory developed in Anenii Noi and Ialoveni Districts. Keystone Moldova develops capacity building of CSOs and LPA from Ialoveni and Anenii Noi in implementing local strategy activities on social inclusion of people with disabilities.

Consultanță instituțională în efectuarea analizei practicilor de angajare asistată a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova și elaborarea ghidului metodologic pentru implementarea angajării asistate de către organizațiile de stat sau private

1 iulie – 30 septembrie 2016

Organizația contractantă: Asociația Motivație – Moldova, în cadrul unui proiect finanțat de IM Swedish Development Partner.

Scopul proiectului este de a desfășura o cartografiere în profunzime și o analiză a experiențelor organizațiilor de stat și ne-statale în angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, conform metodologiei de angajare asistată promovată de Uniunea Europeană. În urma rezultatelor studiului, Ghidul Metodologic pentru implementarea metodologiei de angajare asistată a fost dezvoltat și discutat cu actorii cheie.

Reducerea poverii bolilor non-comunicabile (BNC) în Moldova. Consultanță instituțională în cartografierea intervențiilor multisectoriale în sănătate la nivel comunitar (cu accent pe BNC)

10 Noiembrie 2015 – 31 Ianuarie 2016

Finanțat de SwissTPH (SDC)

Scopul proiectului este realizarea unei cartografieri în profunzime și a analizei rolului sectoarelor diverse (servicii sociale, educație, ONG-uri etc.) în îngrijirea medicală și promovarea sănătății la nivel de comunitate în Moldova, în particular cu accent BNC. Acest exercițiu a furnizat o imagine de ansamblu asupra experiențe recente (sau din trecutul apropiat) în promovarea sănătății comunității în Moldova, punctele forte, punctele slabe, provocările și bunele practici. Ideea este să dispunem de informație de ultimă oră în privința promovării sănătății comunității, astfel încât intervențiile proiectului să poată să decurgă din experiență.

Consultanță instituțională în susținerea procesului de transformare a îngrijirii persoanelor cu deficiențe mintale și a celor cu dificultăți de învățare în Moldova

Octombrie 2015 – Decembrie 2016

Finanțat de Centre for Mental Health Care Development/ Czech Development Agency

Scopul proiectului este de a oferi suport în procesul de transformare a îngrijirii persoanelor cu deficiențe mintale și a celor cu dificultăți de învățare în Moldova. Proiectul are următoarele obiective: evaluarea a trei instituții cu profil psiho-neurologic; servicii de consultanță pentru realizarea analizei transformărilor din sistemul de protecție socială în conformitate cu situația locală; consultarea planurilor de transformare a instituțiilor rezidențiale din Bălți, Brânzeni, Cocieri și Bădiceni; instruirea actorilor cheie în procesul de dezinstituționalizare.

Storytelling ca metodă de combatere a discriminării

1 Februarie 2015 – 30 Aprilie 2015

Finanțat de Soros Foundation Moldova

Project goal is to reduce discrimination and promoting equality through promotion of personal stories.

Scopul proiectului este de a reduce discriminarea și a promova egalitatea prin promovarea istoriilor personale.

Proiectul are următoarele obiective: susținerea organizațiilor care promovează drepturile persoanelor din grupurile vulnerabile să-și extindă suportul oferit prin utilizarea metodei Storytelling; capacitarea ONG-urilor să folosească istoriile personale ale beneficiarilor în scopuri de Advocacy.

Servicii sociale durabile pentru persoanele cu dizabilităţi în contextul descentralizării finanţelor publice locale

Octombrie 2015 – Decembrie 2016

Finanțat de Fundația Soros-Moldova

Scopul proiectului este de a asigura durabilitatea serviciilor și reformelor începute în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Proiectul are două obiective: susținerea APL-urilor din 12 raioane în procesul de continuare a reformei de dezinstituționalizare și asigurarea calității serviciilor sociale dezvoltate în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”; oferirea suportului Guvernului Republicii Moldova în dezvoltarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022).

Pilotarea educaţiei incluzive în instituţiile de învățământ preşcolar din Republica Moldova

Ianuarie 2015 – Decembrie 2016

Finanțat de Open Society Foundations/Early Childhood Program

Proiectul rezidă în abordarea complexă şi multiaspectuală a problemei incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin mobilizarea şi abilitarea actorilor relevanţi în implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar.

Grupul țintă al proiectului îl constituie 15 instituţii de învăţămînt preşcolar, din 14 comunități ale Republicii Moldova.

Consultanță instituțională în susținerea Ministerului Sănătății și Dezvoltare Socială a Republicii Kazakhstan în planificarea strategică și bazată pe dovezi a dezvoltării serviciilor sociale și medicale orientate spre integrare familială a copiilor cu vârsta de până la trei ani și copiilor cu dizabilități de vârstă preșcolară în cadrul sistemului de îngrijire transformat

Decembrie 2014 – Decembrie 2015

Finanțat de UNICEF Kazakhstan

Scopul proiectului este de a oferi suport Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale din Kazakhstan în dezvoltarea strategiei naționale și a hărții bazată pe dovezi pentru dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copiii în vârstă de 0 – 7 ani în risc de a fi abandonați sau de a rămâne fără îngrijire parentală, bazate pe metoda testată în regiunile selectate.

Media și comunicare pentru o societate incluzivă

Iunie 2014 – Decembrie 2015

Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă / Inițiativa în Sănătate și Media(external website) și Fundația Soros-Moldova

Scopul proiectului este dezvoltarea unui mediu comunitar incluziv, prin activități de media advocacy. Obiectivele proiectului sunt: Adulții cu dizabilități își cunosc drepturile și luptă pentru ele, inclusiv prin intermediul media; Serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilități sunt promovate în societate și media; Persoanele cu dizabilități știu să vorbească pentru ele însele și să întreprindă activități de advocacy. Prin activitățile desfășurate, proiectul își propune să sensibilizeze societatea și să sporească nivelul de cunoaștere față de persoanele cu dizabilități.

Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale

Iulie 2014 – Februarie 2015

Finanțat de Fundația Est-Europeană

Proiectul are ca scop asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități la viața politică și procesele electorale. În acest context obiectivele proiectului se referă la: oferirea suportului Comisiei Electorale Centrale în elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale; informarea și sensibilizarea partidelor politice cu privire la problemele persoanelor cu dizabilități și mobilizarea partidelor în rezolvarea problemelor; informarea mass-media cu privire la comunicarea cu persoanele cu dizabilităţi și abordarea dizabilității în mod valorizant.

Abilitarea economica a persoanelor cu dizabilitati și/sau familiilor lor prin comercializarea genților și poșetelor hand made pentru dame din material reciclabil

Decembrie 2013 – Octombrie 2015

Finanțat de Fundația Est Europeană

Proiectul constă în acordarea suportului persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în vederea reducerii sărăciei, îmbunătățirii calității vieții și incluziunii lor sociale. În acest context, Keystone Moldova susține angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a persoanelor de suport în activități generatoare de venit la domiciliu sau în cadrul serviciului social (Locuinţă protejată şi Casă comunitară).

Follow us on social media

Learn more about our work and how we are promoting social inclusion.


Facebook


Twitter


YouTube