Octombrie 2010 – prezent

Finanţat de Fundaţia Soros - Moldova (external website) din Fondul de Urgență al lui George Soros.

Programul Comunitate Incluzivă Moldova (C4A) susține dezvoltarea serviciilor comunitare de asistenţă socială pentru copiii cu dizabilităţi care au fost dezinstituţionalizaţi sau sunt în risc de instituţionalizare. Proiectul nou vine să complementeze activitățile desfășurate de către Keystone Moldova în cadrul Programului C4A, contribuind la diminuarea riscurilor asociate cu impactul negative al crizei economice globale. Astfel, din acest proiect Keystone Moldova va acorda suport autorităților publice locale în vederea menținerii serviciilor sociale create și va susține totodată dezvoltarea unor noi servicii comunitare pentru asigurarea incluziunii sociale a copiilor și adulților dezinstituționalizați din Casa internat Orhei sau în pericol de instituționalizare. Proiectul va contribui, de asemenea, la crearea a peste 200 de locuri noi de muncă.

Aflați mai multe

August 2016 – decembrie 2017

Finanțat de The Hans Foundation (external website) / Keystone Human Services International (external website)

Scopul proiectului este de a oferi consultanță instituțională pentru Keystone Institute India în livrarea training-ului în valorizarea rolului social și facilitarea ședințelor ulterioare pentru ONG-urile din India, prestatorii de servicii și autorități.

Aflați mai multe

2015 - 2017

Finanțat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (external website) în cadrul programului „Parteneriate pentru o societate civilă durabilă în Moldova” al FHI360 (external website)

Proiectul are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilități și a societății civile la elaborarea politicilor publice pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul proiectului sunt dezvoltate participativ Strategii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, în raioanele Anenii Noi și Ialoveni. De asemenea, sunt capacitate OSC-urile și APL-urile în monitorizarea implementării strategiei și accesarea resurselor financiare externe pentru facilitarea implementării obiectivelor Strategiei.

Aflați mai multe

1 iulie – 30 septembrie 2016

Organizația contractantă: Asociația Motivație – Moldova (external website), în cadrul unui proiect finanțat de IM Swedish Development Partner.

Scopul proiectului este de a desfășura o cartografiere în profunzime și o analiză a experiențelor organizațiilor de stat și ne-statale în angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, conform metodologiei de angajare asistată promovată de Uniunea Europeană. În urma rezultatelor studiului, Ghidul Metodologic pentru implementarea metodologiei de angajare asistată a fost dezvoltat și discutat cu actorii cheie.

Aflați mai multe

10 Noiembrie 2015 – 31 Ianuarie 2016

Finanțat de SwissTPH (SDC) (external website)

Scopul proiectului este realizarea unei cartografieri în profunzime și a analizei rolului sectoarelor diverse (servicii sociale, educație, ONG-uri etc.) în îngrijirea medicală și promovarea sănătății la nivel de comunitate în Moldova, în particular cu accent BNC. Acest exercițiu a furnizat o imagine de ansamblu asupra experiențe recente (sau din trecutul apropiat) în promovarea sănătății comunității în Moldova, punctele forte, punctele slabe, provocările și bunele practici. Ideea este să dispunem de informație de ultimă oră în privința promovării sănătății comunității, astfel încât intervențiile proiectului să poată să decurgă din experiență.

Aflați mai multe

Octombrie 2015 – Decembrie 2016<

Finanțat de Centre for Mental Health Care Development/ Czech Development Agency (external website)

Scopul proiectului este de a oferi suport în procesul de transformare a îngrijirii persoanelor cu deficiențe mintale și a celor cu dificultăți de învățare în Moldova.

Proiectul are următoarele obiective: evaluarea a trei instituții cu profil psiho-neurologic; servicii de consultanță pentru realizarea analizei transformărilor din sistemul de protecție socială în conformitate cu situația locală; consultarea planurilor de transformare a instituțiilor rezidențiale din Bălți, Brânzeni, Cocieri și Bădiceni; instruirea actorilor cheie în procesul de dezinstituționalizare.

Aflați mai multe

1 Februarie 2015 – 30 Aprilie 2015

Finanțat de Soros Foundation Moldova (external website)

Scopul proiectului este de a reduce discriminarea și a promova egalitatea prin promovarea istoriilor personale.

Proiectul are următoarele obiective: susținerea organizațiilor care promovează drepturile persoanelor din grupurile vulnerabile să-și extindă suportul oferit prin utilizarea metodei Storytelling; capacitarea ONG-urilor să folosească istoriile personale ale beneficiarilor în scopuri de Advocacy.

Aflați mai multe

Octombrie 2015 - Decembrie 2016

Finanțat de Fundația Soros-Moldova (external website)

Scopul proiectului este de a asigura durabilitatea serviciilor și reformelor începute în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale.

Proiectul are două obiective: susținerea APL-urilor din 12 raioane în procesul de continuare a reformei de dezinstituționalizare și asigurarea calității serviciilor sociale dezvoltate în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”; oferirea suportului Guvernului Republicii Moldova în dezvoltarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2017-2022).

Aflați mai multe

Ianuarie 2015 – Decembrie 2016

Finanțat de Open Society Foundations/Early Childhood Program (external website)

Proiectul rezidă în abordarea complexă şi multiaspectuală a problemei incluziunii copiilor cu cerinţe educaţionale speciale prin mobilizarea şi abilitarea actorilor relevanţi în implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Proiectul pune accentul pe asigurarea accesului copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în instituţiile de învăţămînt preşcolar.

Grupul țintă al proiectului îl constituie 15 instituţii de învăţămînt preşcolar, din 14 comunități ale Republicii Moldova.

Aflați mai multe

Decembrie 2014 - Decembrie 2015

Finanțat de UNICEF Kazakhstan (external website)

Scopul proiectului este de a oferi suport Ministerului Sănătății și Dezvoltării Sociale din Kazakhstan în dezvoltarea strategiei naționale și a hărții bazată pe dovezi pentru dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copiii în vârstă de 0 – 7 ani în risc de a fi abandonați sau de a rămâne fără îngrijire parentală, bazate pe metoda testată în regiunile selectate.

Aflați mai multe

Iunie 2014 – Decembrie 2015

Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă / Inițiativa în Sănătate și Media (external website) și Fundația Soros-Moldova (external website)

Scopul proiectului este dezvoltarea unui mediu comunitar incluziv, prin activități de media advocacy. Obiectivele proiectului sunt: Adulții cu dizabilități își cunosc drepturile și luptă pentru ele, inclusiv prin intermediul media; Serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilități sunt promovate în societate și media; Persoanele cu dizabilități știu să vorbească pentru ele însele și să întreprindă activități de advocacy. Prin activitățile desfășurate, proiectul își propune să sensibilizeze societatea și să sporească nivelul de cunoaștere față de persoanele cu dizabilități.

Aflați mai multe

Iulie 2014 – Februarie 2015

Finanțat de Fundația Est-Europeană (external website)

Proiectul are ca scop asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități la viața politică și procesele electorale. În acest context obiectivele proiectului se referă la: oferirea suportului Comisiei Electorale Centrale în elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale; informarea și sensibilizarea partidelor politice cu privire la problemele persoanelor cu dizabilități și mobilizarea partidelor în rezolvarea problemelor; informarea mass-media cu privire la comunicarea cu persoanele cu dizabilităţi și abordarea dizabilității în mod valorizant.

Aflați mai multe

Decembrie 2013 – Octombrie 2015

Finanțat de Fundația Est Europeană (external website)

Proiectul constă în acordarea suportului persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în vederea reducerii sărăciei, îmbunătățirii calității vieții și incluziunii lor sociale. În acest context, Keystone Moldova susține angajarea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi a persoanelor de suport în activități generatoare de venit la domiciliu sau în cadrul serviciului social (Locuinţă protejată şi Casă comunitară).

Aflați mai multe

Noiembrie 2013 – Noiembrie 2014

Finanțat de Uniunea Europeană (external website)/Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (external website)

Scopul proiectului este de a reduce atitudinea de discriminare față de persoanele cu dizabilități la nivel de școală și comunitate. Activitățile proiectului prevăd spectacole de teatru social în 10 școli și activități de socializare ale elevilor și studenților de pe ambele maluri ale râului Nistru. În timpul acestor activități se  preconizează diseminarea unor materiale de informare a publicului – despre persoanele cu dizabilități și modul de comunicare cu și despre ele.

Aflați mai multe

Septembrie 2013 – August 2014

Finanțat de Fundaţia Soros-Moldova (external website)

Proiectul „Persoanele cu dizabilităţi – actori în prevenirea şi combaterea discriminării” are drept scop asigurarea participării persoanelor cu dizabilităţi intelectuale în procesul de prevenire şi combatere a discriminării pe criteriu de dizabilitate. În vederea realizării scopului acestui proiect a fost creat un „Grup al persoanelor cu dizabilităţi intelectuale care au fost private de dreptul de a trăi în comunitate” (GPDI) capacitat în recunoaşterea situaţiilor discriminatorii pe criteriu de dizabilitate şi exercitarea drepturilor stipulate în Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Aflați mai multe

August 2012 – Iulie 2014

Finanțat de Open Society Foundations/Mental Health Initiative (external website)

Keystone Moldova susține dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării copiilor și adulților cu dizabilități. În vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități și a membrilor familiilor lor, Keystone Moldova implementează proiectul Incubator de afaceri mici. Proiectul în cauză este implementat în parteneriat cu Winrock Moldova și are drept scop capacitarea persoanelor cu dizabilități și a membrilor familiilor lor în dezvoltarea unor afaceri mici care ar contribui la sporirea bunăstării lor. Din sursele financiare ale proiectului familiile vor beneficia de asemenea de granturi mici pentru inițierea afacerilor.

Aflați mai multe

Decembrie 2012 – Noiembrie 2014

Finanțat de the Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova (external website)

Proiectul promovează crearea parteneriatelor public-private în cinci raioane din Republica Moldova în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități și asigurării transferului de competențe de la guvernul central spre autoritățile publice locale în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități . Activitățile proiectului includ dezvoltarea echipelor mobile în cinci raioane în vederea asigurării cu servicii calitative a persoanelor cu dizabilități din cele mai izolate localități și capacitarea reprezentanților autorităților publice locale, a prestatorilor de servicii, a jurnaliștilor, a elevilor în domeniul dizabilității și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Aflați mai multe

Septembrie 2013 – Februarie 2014

Finanțat de the Fundațiile pentru o Societate Deschisă – Inițiativa în Sănătate și Media (external website)

În cadrul proiectului Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, Keystone Moldova și-a continuat activitatea de sporire a gradului de conștientizare a populației privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, de promovare a drepturilor acestor persoane, de combatere a stigmei și discriminării, precum și de susținere a persoanelor cu dizabilități pentru a se implica în activități de auto-reprezentare. Acest proiect s-a axat pe abordarea barierelor de atitudine în societate față de persoanele cu dizabilități, prin colaborarea cu mass-media (ziare, radio, TV, și New Media), precum și prin utilizarea istoriilor personale ale persoanelor cu dizabilități. Scopul proiectului a fost de a susține abilitarea persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială.

Aflați mai multe

Iulie 2012 - Octombrie 2013

Finanțat de Fundaţia Soros - Moldova (external website)

Prin implementarea acestui proiect, Keystone Moldova acordă suport administrației publice locale din raioanele Călărași și Orhei în elaborarea și implementarea strategiei locale de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Activitățile proiectului includ atât capacitarea administrației publice locale în valorizarea rolului social, în drepturile persoanelor cu dizabilități și rolul administrației publice locale în promovarea și implementarea acestor drepturi, elaborarea participativă a strategiei locale, cît și susținerea unor proiecte mici la nivel de comunități orientate spre implementarea acțiunilor planificate în strategie. Experiența acumulată de raioanele Călărași și Orhei în implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități va fi diseminată la nivel de alte raioane.

Aflați mai multe

2010 – 2013

Finanțat de the Open Society Early Childhood Program (external website)

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Educației în baza metodologiei educației incluzive, elaborată de Keystone Moldova și aprobată de către Ministerul Educației. Obiectivul proiectului constă în asigurarea accesului la educație al tuturor copiilor, inclusiv a celor cu necesități educaționale școlare, în 15 comunități din Republica Moldova. În cadrul proiectului sunt desfășurate activități orientate spre dezvoltarea mediului educațional necesar pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități la școli și grădinițe de copii.

Aflați mai multe

2009 – 2013

Finanțat de Open Society Foundations – Health Media Initiative (external website)

Keystone Moldova de comun acord cu alte patru ONG-uri active în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități au creat Grupul de Acţiune Comună în Strategii Media (GACSM). Obiectivele acestui grup constau în promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, sensibilizarea comunităților privind problemele dizabilităţii şi încurajarea acceptării persoanelor cu dizabilităţi. GACSM tinde să capaciteze persoanele cu dizabilităţi şi părinţii lor să-şi documenteze istoriile de viață pentru difuzarea lor în mass-media, precum şi să înveţe jurnaliştii cum să prezinte persoanele cu dizabilităţi şi problemele lor într-un mod pozitiv.

Aflați mai multe