Date: 12 iulie, 2013


Pentru prima dată în Republica Moldova două raioane – Orhei și Călărași au elaborat și aprobat Strategiile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin prisma Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.


Strategiile au un caracter regional, centrat pe capacitățile și resursele locale și vin să contribuie la implementarea prevederilor Convenției ONU, ratificată de Republica Moldova în 2010.

Acestea au fost realizate în cadrul proiectului „Convenția ONU - garant al prevenii discriminării persoanelor cu dizabilități” implementat de Keystone Moldova în perioada iulie 2012 – octombrie 2013, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

1În fiecare raion, strategiile au fost elaborate de cîte un Grup Participativ, care a întrunit specialiști din domeniile: protecție socială, servicii sociale, educație, sănătate, cultură, angajare în cîmpul muncii, reprezentați ai ONG-urilor locale. Proiectele strategiilor au fost consultate cu locuitorii raioanelor în cadrul audierilor publice, cu participarea cetățenilor și a actorilor cheie din raion, după care au fost aprobate de către Consiliile Raionale din ambele raioane.

Fiecare raion și-a enunțat clar obiectivele strategice, în baza cărora și-a dezvoltat planul de acțiuni pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Astfel, raionul Orhei are ca obiective: asigurarea dreptului la viață independentă și trai în comunitate, a accesibilității, a incluziunii sociale prin activități de promovare, monitorizare și promovare, precum și consolidarea resurselor umane și financiare pentru a asigura incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Raionul Călărași și-a propus ca obiective: dezvoltarea serviciilor sociale incluzive (dezvoltarea serviciilor comunitare, promovarea unui mod sănătos de viață), participarea la viața social-economică a persoanelor cu dizabilități, adaptarea și dezvoltarea infrastructurii sociale, consolidarea capacităților de prestare a serviciilor sociale și sensibilizarea opiniei publice.

Keystone Moldova a oferit suport ambelor raioane în elaborarea Strategiilor și a organizat un concurs de granturi pentru implementarea activităților din planurile de acțiuni. În fiecare raion au fost selectate pentru finanțare cîte două proiecte pentru care au fost oferite granturi a cîte 1000 USD.

Raionul Călărași beneficiază de granturi pentru două proiecte ce susțin integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități. Unul dintre proiecte este implementat de Asociaţia de Sprijin a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi şi a familiilor lor „Dorinţa”, care și-a propus să le dezvolte la 35 de copii și tineri aflați în dificultate abilități ocupaționale, necesare pentru integrarea socială și profesională: cursuri de calculator, croitorie, macrameu, origami, menaj. Al doilea proiect a fost propus de Primăria Bravicea, care intenționează să deschidă un Centru comunitar de zi, ce va oferi asistență și va susține reintegrarea socială a 14 tineri cu dizabilități și 32 de bătrîni din comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții lor.

În raionul Orhei banii din granturi vor fi utilizați pentru integrarea școlară și angajarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Astfel, Liceul Teoretic „Vasile Lupu” Susleni se va concentra pe formarea atitudinii nediscriminatorii faţă de copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi asigurarea incluziunii lor şcolare şi sociale prin diverse activități. De asemenea, administrația liceului își propune să disemineze bunele practici de incluziune şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale la nivel raional. Iar Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a decis să capaciteze tinerii cu dizabilități în promovarea drepturilor lor prin activități de auto-reprezentare și să preia și să aplice la nivel local unele experienţe pozitive din ţară în angajarea în cîmpul muncii a tinerilor cu dizabilităţi.

Proiectul „Convenția ONU - garant al prevenii discriminării persoanelor cu dizabilități” este implementat din sursele financiare oferite de Programul Egalitate și Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova.

Return to archive