Date: 14 decembrie 2013

Sîmb?t?, 7 decembrie, „Grupul persoanelor cu dizabilit??i intelectuale care au fost private de dreptul de a tr?i în comunitate” (GPDI) s-a reunit pentru a continua s? înve?e despre drepturile ?i obliga?iile pe care le au. De data aceasta, am discutat despre dizabilitate. Persoanelor cu dizabilit??i intelectuale membre ale GPDI le este greu s? în?eleag? ?i s? accepte c? au o dizabilitate, deoarece, dup? în?elesul lor, dac? nu ai probleme de deplasare, nu e?ti utilizator al scaunului rulant - Nu ai dizabilitate!
Am trecut apoi la drepturile persoanelor cu dizabilit??i, men?ionînd cîteva dintre acestea, îns? ne-am oprit în special la „Dreptul la s?n?tate”. Astfel, membrii GPDI au înv??at c? fiecare persoan? are dreptul la servicii de s?n?tate specializate ?i c? fiecare persoan? cu dizabilit??i are dreptul s? acceseze serviciile medicale existente în comunitate f?r? a fi discriminat?. Despre ce trebuie s? cunoa?tem despre poli?a de asigurare medical?, ce facem înainte de a merge la medic, despre serviciul de asisten?? medical? de urgen??, cum ?i în ce situa?ie se apeleaz? la 903, au aflat membrii GPDI acum, cînd au vîrsta mult peste 25 de ani.

?edin?ele GPDI sunt organizate cu scopul de a sprijini persoanele cu dizabilit??i intelectuale care au fost private de dreptul de a tr?i în comunitate în a se auto-determina, în a se auto-cunoa?te pentru a putea, ulterior, s? se auto-reprezinte.

?edin?ele de auto-determinare au loc în cadrul proiectului „Persoanele cu dizabilit??i – actori în prevenirea ?i combaterea discrimin?rii”, implementat de c?tre Keystone Moldova cu sus?inerea financiar? a Funda?iei Soros-Moldova ?i Funda?iilor pentru o Societate Deschis? / Ini?iative în S?n?tatea Mintal?.

Return to archive