Date: 5 decembrie 2013

Ast?zi, la Chi?in?u, cinci ma?ini destinate serviciilor sociale ”Echipa Mobil?” din raioanele Anenii Noi, Ungheni, Sîngerei, Dub?sari ?i F?le?ti au fost oferite în folosin?? reprezentan?ilor din aceste raioane. Ma?inile, în valoare total? de 36630 Euro, au fost procurate din sursele Uniunii Europene cu scopul de a sus?ine activitatea Echipelor Mobile, constituite recent în cele cinci raioane. Cheile pentru ma?ini au fost înmînate de Excelen?a sa Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Pirkka Tapiola.

Evenimentul este organizat de Asocia?ia Keystone Moldova în cadrul proiectului „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabil? a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilit??i”, implementat cu sus?inerea financiar? a Uniunii Europene. Proiectul, în valoare de 273436 Euro, prevede dezvoltarea serviciului social Echip? Mobil? în cinci raioane din ?ar?: Sîngerei, F?le?ti, Ungheni, Anenii Noi ?i Dub?sari, precum ?i realizarea ac?iunilor menite s? schimbe atitudinea societ??ii fa?? de persoanele cu dizabilit??i ?i s? promoveze drepturile acestora.

"În cadrul proiectului finan?at de Uniunea European?, autorit??ile locale din 5 raioane vor primi asisten?? ?i suport în dezvoltarea serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilit??i. Ast?zi le transmitem în folosin?? aceste ma?ini pentru a sprijini activitatea Echipelor mobile, iar la sfîr?itul proiectului ma?inile vor trece în proprietatea autorit??ilor locale.", a declarat Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Pirkka Tapiola.

Ministrul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei, Valentina Buliga, prezent? la eveniment, a declarat c?, consolidarea capacit??ilor serviciilor sociale este o sarcin? comun? a MMPSF, Ministerului de Finan?e ?i autorit??ilor locale. De capacitatea lor depinde calitatea serviciilor sociale, dedicate cet??enilor care merit? ajuta?i, vizita?i, consilia?i, mai ales cînd este vorba de copii.

„125 de copii cu dizabilit??i vor beneficia de suportul acordat de cele cinci Echipe Mobile. Datorit? ma?inilor procurate cu suportul Uniunii Europene, speciali?tii din Echipele Mobile vor avea posibilitatea s? se deplaseze mai frecvent ?i mai operativ la domiciliul beneficiarilor pentru a le oferi asisten??”, a declarat, la rîndul s?u, dna Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova.

Echipa Mobil? este un serviciu care ofer? asisten?? social? la domiciliu persoanelor cu dizabilit??i ?i familiilor lor din localit??i izolate, cu acces limitat la servicii specializate. Serviciile prestate de Echipa Mobil? variaz? în func?ie de nevoile beneficiarilor ?i pot include: asisten?? ?i consiliere psihologic?, servicii medicale ?i de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, asisten?? logopedic?), instruire special? în scopul dezvolt?rii abilit??ilor pentru o via?? independent? în comunitate etc. În acest fel, Echipa Mobil? contribuie la depistarea precoce a copiilor cu dizabilit??i, prevenirea institu?ionaliz?rii lor, facilitarea integr?rii sociale a acestora, asigurarea accesului lor la servicii de recuperare ?i reabilitare de calitate.

Proiectul „Consolidarea parteneriatului public – privat pentru dezvoltarea durabil? a serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilit??i” este implementat în cadrul Programului ”Comunitate Incluziv? – Moldova” derulat de c?tre Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei, Open Society Foundations / Mental Health Initiatives ?i Funda?ia Soros-Moldova.

Return to archive