Date: 24 octombrie 2013

Este declara?ia unanim? pe care au f?cut-o ieri, membrii ”Grupului persoanelor cu dizabilit??i intelectuale care au fost private de dreptul de a tr?i în comunitate”, în cadrul ?edin?ei de constituire a grupului. 14 persoane care au tr?it în institu?ii reziden?iale mai mult de 10 ani au decis s? constituie acest grup cu scopul de a înv??a s? se auto-reprezinte ?i s? promoveze drepturile tuturor persoanelor cu dizabilit??i, inclusiv a celor care, din diverse motive – fie c? se afl? în institu?ii, fie din cauza specificului dizabilit??ii, nu o pot face.

Participan?ii au discutat despre ce înseamn? auto-reprezentarea, au împ?rt??it experien?a de a tr?i în institu?ie versus traiul în comunitate ?i ?i-au expus viziunea despre cum ar trebui s? fie via?a persoanelor cu dizabilit??i.”Dac? e?ti acas?, po?i merge la lucru, po?i cî?tiga un ban, po?i s? ai casa ta ?i s? faci ce vrei tu ?i cînd vrei tu”, a declarat Fiodor Prodan, unul dintre membri, care a tr?it 19 ani în internat.

Membrii grupului au decis s? se întruneasc? periodic pentru a afla împreun? care le sunt drepturile ?i responsabilit??ile ?i cum pot s? se fac? auzi?i pentru ca persoanele cu dizabilit??i s? se poat? bucura de drepturi egale.

”Noi trebuie s? fim mai activi ?i s? spunem autorit??ilor care ne sunt nevoile ?i care este opinia noastr?”, consider? Andrei Isac.

Din grup fac parte persoane care au tr?it în institu?ii reziden?iale ?i s-au reîntors în familia biologic? sau au fost reintegrate în comunitate, fiind plasate în serviciile sociale „Locuin?? protejata” ?i „Plasament familial pentru adul?i”. De asemenea, la ?edin?a de constituire au participat ?i cinci adul?i din Casa internat pentru copii cu deficien?e mintale (b?ie?i) din Orhei care în timpul apropiat urmeaz? s? p?r?seasc? institu?ia pentru a începe o via?? nou? în comunitate.

Grupul a fost constituit cu suportul Keystone Moldova în cadrul proiectului „Persoanele cu dizabilit??i – actori în prevenirea ?i combaterea discrimin?rii”, implementat cu suportul financiar al Programului Egalitate ?i Participare Civic? al Funda?iei Soros-Moldova.

Return to archive