Date: 23 octombrie 2013

Zece tineri din comuna B?cioi, mun. Chi?in?u particip? la cea de a doua rund? a Programului „Stagiu de Practici”, ini?iat de c?tre Centrul comunitar „VIS” ?i Romy Alexandra Solomon, voluntar al Corpului P?cii în Moldova. În cadrul acestui program, din luna octombrie pîn? în decembrie, tinerii au oportunitatea de a acumula experien?? ?i în domeniul în care doresc s? se realizeze pe plan profesional ?i, totodat?, de a-?i ajuta comunitatea.

Prim?ria, ?colile, gr?dini?ele, mai mul?i agen?i economici ?i Centrul medical din comunitate s-au ar?tat dispu?i s? le ofere tinerilor, beneficiari ai Centrului „VIS” ?i elevi ai Liceului Teoretic „Grigore Vieru” din B?cioi, posibilitatea de a-?i face stagiul de practic? în institu?ia aleas?. Candida?ii au fost selecta?i pentru a participa la Program în baza unor scrisori de motiva?ie.

Tinerii î?i desf??oar? stagiul, în baza unui contract semnat între organiza?ie ?i practicant, în care sunt indicate zilele ?i orele de practic?. Pe tot parcursul stagiului ei vor participa o dat? pe s?pt?mîn? la training-uri ?i seminare organizate de coordonatorii Programului. Acestea au drept scop dezvoltarea capacit??ilor profesionale: abilit??i de lider, vorbirea în public, flexibilitate, stabilirea obiectivelor, consolidarea echipei. La sfîr?itul Programului „Stagiu de Practici” fiecare tîn?r trebuie s? prezinte rezultatul muncii sale - fie un produs, o activitate desf??urat? sau o schimbare / realizare ob?inut? în institu?ia respectiv?.

Prima rund? a Programului „Stagiu de Practici” s-a desf??urat în perioada februarie – aprilie a.c. ?i în cadrul ei au participat 18 elevi. Potrivit directorului Centrului comunitar „VIS” Liliana Celcinschi, cel mai important rezultat al acestei runde a fost c? tinerii au avut ocazia s? vad? cît sunt de compatibili cu profesia pe care ?i-o doresc ?i dac? sunt gata s? mearg? mai departe în domeniul ales.

„Anul trecut doi tineri au ales s?-?i desf??oare activitatea de practic? la Centrul medical din comunitate. Cînd au finisat, unul dintre ei a decis c? nu mai vrea s? devin? medic, iar cel?lalt ?i-a început studiile universitare în domeniul medicinii. Am avut tineri care au f?cut practica la Prim?rie, la bibliotec?, unde au organizat evenimente interesante de amploare, iar anul acesta au decis s?-?i desf??oare stagiul de practic? în acelea?i institu?ii”, a declarat Liliana Celcinschi.

Centrul Comunitar „VIS” a fost fondat în anul 2006 de c?tre Asocia?ia Keystone Moldova ?i în prezent activeaz? cu sus?inerea financiar? a acesteia ?i a autorit??ilor publice locale.

Return to archive