Date: 19.05.2020

Aproape 50% din persoanele cu dizabilități declară că nu au avut acces la informații despre pandemie, iar 51% spun că s-au simțit în mare măsură mai nervoși în această perioadă. Totodată, criza economică, pierderea veniturilor, carantina, sistemul medical care poate să nu facă față solicitărilor și pierderea unei persoane dragi se numără printre fricile cu care s-au confruntat peste 70% din persoanele cu dizabilități pe timp de pandemie. Acestea sunt date ale studiului „Impactul pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități”, realizat de Asociația Keystone Moldova și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD).

Majoritatea respondenților declară că nu cunosc despre platformele de informare www.incluziune.md și www.informat.md, dar cunosc despre Serviciul de Asistență Telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități.
81% din persoanele chestionate nu au luat legătura cu un medic, psiholog sau linia fierbinte pentru a discuta despre starea psihologică în această perioadă. Doar 27% spun că s-au simțit ignorați de autorități în această perioadă, iar 38% menționează că au avut nevoie să comunice cu cineva despre disconfortul psihologic.

Mai mult de jumătate din respondenți susțin că familiile le sunt afectate economic și social de pandemie. 36% din persoanele chestionate au menționat că veniturile provenite din salarii s-au redus considerabil în familiile lor odată cu stoparea/reducerea activității de muncă. Totodată, mai mult de o treime (37%) consideră că nu vor pierde locul de muncă, iar 26% nu știu dacă vor pierde locul de muncă în următoarea perioadă.

Printre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă persoanele cu dizabilități pe timp de pandemie sunt: accesarea transportului public - 76%, frica, izolarea - 73%, accesarea serviciilor medicale - 68%, reducerea/pierderea veniturilor - 64% și accesarea serviciilor sociale - 60%.

La capitolul cheltuieli, peste 80% din familiile în care sunt persoane cu dizabilități declară că în această perioadă au procurat mai multe produse igienice/dezinfectante, iar 61% - mai multe produse alimentare. Mai mult de jumătate din respondenți susțin că au procurat mai multe produse medicale și au plătit mai mult pentru întreținerea gospodăriei.
Totodată, în cazul prelungirii stării de urgență, 27% din respondenți au menționat că le va fi foarte greu și resursele nu le vor ajunge nici pentru strictul necesar, 61% consideră că se vor descurcă greu, dar speră ca resursele să le ajungă pentru necesitățile de bază, și doar 12% susțin că au venituri/economii.

Studiul mai arată că 42% din respondenți au menționat că unele servicii sociale au fost reduse sau închise pe timp de pandemie, iar 43% din familiile persoanele cu dizabilități au fost afectate de închiderea serviciilor sociale.
Părinții persoanelor cu dizabilități (41%), tinerii (31%) și femeile cu dizabilități (29%) consideră că au o situație mai dificilă în condițiile de pandemie.

În anul 2020, a crescut numărul apelurilor la Serviciul de asistență gratuită a persoanelor cu dizabilități 0 8001 0808, cel mai mare număr, 288 de apeluri, fiind înregistrat în luna când a fost declarată starea de urgență în Republica Moldova.
Probleme cel mai frecvent sesizate de persoanele cu dizabilități care au accesat Serviciul de asistență telefonică au fost: lipsa medicamentelor în farmacii, lipsa unor materiale de protecție în instituțiile rezidențiale, condițiile rele din spitalele de psihiatrie unde erau internate persoanele cu dizabilități infectate cu COVID-19, sistarea programărilor pentru serviciile specializate de sănătate, sistarea accesului la servicii de reabilitare și mijloace asistive sau protezare.

De asemenea, persoanele care au accesat Serviciul de asistență au invocat și probleme legate de informații insuficiente și neclare despre procedura de contestare a amenzilor sau penalităților judiciare primite în perioada de urgență, capacitățile limitate ale angajaților serviciilor de plasament de a gestiona problemele de comportament, stările de anxietate, frică și agresivitate din partea persoanelor cu dizabilități și sistarea accesului la informare și comunicare cu persoane din afara instituției.

Studiul „Impactul pandemiei de COVID-19 asupra persoanelor cu dizabilități” a fost elaborat de Keystone Moldova în colaborare cu AOPD în baza chestionării a 257 de persoane cu dizabilităţi, organizării discuțiilor de grup cu reprezentanții a 38 de ONG-uri, analizei calitative a circa 600 de apeluri parvenite la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități în ultimele trei luni. Studiul este coordonat de Prof., dr.hab în sociologie Ludmila Malcoci.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…