Date: 31.03.2017

Astăzi, 31 martie, Keystone Moldova desfășoară Conferința națională „Programul Comunitate Incluzivă – Moldova: realizări și perspective”. Scopul acestei Conferințe, desfășurată cu susținerea Fundației Soros-Moldova, este de a disemina practicile de succes și experiența pozitivă acumulată de Keystone Moldova și partenerii săi în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale pe parcursul a nouă ani de activitate.

La eveniment participă reprezentanți ai Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), Ministerului Educației, administraților publice de nivelurile unu și doi, organizațiilor donatoare, organizațiilor nonguvernamentale. De asemenea, sunt prezente persoane cu dizabilități care au beneficiat de suportul oferit în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, împreună cu familiile lor și persoanele de suport.

“Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este un exemplu de parteneriat public-privat demn de urmat,- a menționat Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova,- Datorită angajamentului comun asumat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Fundația Soros-Moldova, Fundațiile pentru o Societate Deschisă/Inițiative în Sănătate Mentală, Keystone Human Services International US și Keystone Moldova în anul 2008, în sistemul de protecție socială a persoanelor cu dizabilități s-au produs schimbări esențiale, și anume: au fost dezvoltate peste 70 de servicii sociale de alternativă pentru persoane cu dizabilități intelectuale, a fost elaborat cadrul legal pentru serviciile noi create, au fost transferate 150 de persoane cu dizabilități intelectuale din instituții rezidențiale în familii și servicii comunitare. ”

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” servește drept model de abordare comprehensivă a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale în comunitate. Astfel, dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități este însoțită de pregătirea familiilor și a membrilor comunității, acordarea suportului necesar persoanelor date și membrilor familiilor lor, dezvoltarea serviciilor comunitare în funcție de nevoile acestor persoane, incluziunea lor în serviciile de bază din comunitate (educaționale, de sănătate, sociale) sau în câmpul muncii. Persoanele cu dizabilități dezinstituționalizate sunt instruite și implicate în activități de auto-reprezentare pentru promovarea drepturilor lor la trai în comunitate, la sănătate, educație, muncă, participare în procesul de luare a deciziilor.

La finele evenimentului Keystone Moldova a înmânat partenerilor săi trofee și diplome pentru parteneriat durabil și sustenabilitate în promovarea reformelor.

***
Informație de context

Rezultatele Programului Comunitate Incluzivă – Moldova

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat începând cu anul 2008 și este orientat spre trei domenii: 1) dezvoltarea serviciilor comunitare axate pe necesităţile persoanelor cu dizabilități intelectuale şi ale familiilor acestora; 2) dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii; 3) dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi.

Dezinstituționalizarea și dezvoltarea serviciilor comunitare. În cadrul Programului au fost dezinstituționalizate 150 de persoane cu dizabilități intelectuale, care au beneficiat ulterior de suport pentru incluziunea socială în familii și comunități; a fost prevenită instituționalizarea a mai bine de 100 de persoane cu dizabilității intelectuale; au fost create 72 de servicii comunitare, inclusiv: Echipe mobile, Case comunitare, Locuințe protejate, Servicii Respiro, Asistență personală, servicii de suport pentru educație incluzivă. Mai bine de 1000 de persoane cu dizabilități au beneficiat și continuă să beneficieze de aceste servicii. Keystone Moldova a acordat suport MMPSF în evaluarea nevoilor de servicii a peste 2000 de persoane cu dizabilități mentale din 6 instituții rezidențiale cu profil psiho-neurologic în vederea planificării strategice a reformării instituțiilor rezidențiale și dezvoltării serviciilor de alternativă în comunități.

Dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea serviciilor comunitare destinate persoanelor cu dizabilităţi. Programul a oferit și continuă să ofere suport și asistență tehnică MMPSF în vederea dezvoltării și îmbunătățirii cadrului legislativ și normativ în conformitate cu prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Pentru a asigura durabilitatea serviciilor sociale comunitare noi create, cu suportul Keystone Moldova au fost elaborate Regulamentele și Standardele minime de calitate privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale și consolidat mecanismul de evaluare, dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și a celor cu probleme de sănătate mintală.

Dezvoltarea mediului comunitar prietenos prin schimbarea atitudinilor şi comportamentelor populaţiei cu privire la persoanele cu dizabilităţi. În cadrul Programului au fost și sunt implementate numeroase activități în vederea schimbării atitudinii populației față de persoanele cu dizabilități, inclusiv: crearea grupurilor de suport pentru persoanele cu dizabilități la nivel de comunitate și instituții de învățământ; instruirea persoanelor cu dizabilități în documentarea și diseminarea istoriilor personale; campanii media de informare și sensibilizare; instruirea jurnaliștilor; reprezentații de Teatru Forum; realizarea materialelor informative, educaționale și de suport etc. Keystone Moldova a contribuit la dezvoltarea mișcării de Advocacy și Auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. La nivel național au fost dezvoltate două rețele: a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități) și a grupurilor de părinți, care promovează drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în societate și de a avea acces la educație, sănătate, servicii sociale și angajare în câmpul muncii. Auto-reprezentanții întreprind acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea strategiilor statului și a legislației privind incluziunea socială.

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova” este implementat în prezent de Keystone Moldova în parteneriat cu MMPSF, cu susținerea financiară a Keystone Human Services International US, Fundația Soros-Moldova, Uniunea Europeană, OSF/Early Childhood Program, IM Swedish Development Partner.

Return to articles list


Более половины людей с ограниченными возможностями считают, что их семьи пострадали в экономическом и социальном плане от пандемии с КОВИД-19

19.05.2020

Почти 50% людей с ограниченными возможностями говорят, что у них не было доступа к информации о пандемии, и 51% говорят, что они чувствовали себя намного более нервно в этот период. В то же время экономический кризис, потеря дохода, карантин, медицинская система, которая может не справиться с требованиями, и потеря любимого человека - это страхи, с которыми сталкиваются более 70% людей с ограниченными возможностями во время пандемии. Это данные исследования «Влияние пандемии COVID-19 на людей с ограниченными возможностями», проведенного Ассоциацией Keystone Moldova и Альянсом организаций для людей с ограниченными возможностями в Республике Молдова (AOPD).

Большинство респондентов утверждают, что не знают об информационных платформах www.incluziune.md и www.informat.md, но знают о Службе бесплатной телефонной помощи для людей с ограниченными возможностями.

81% респондентов не обращались к врачу, психологу или горячей линии для обсуждения своего психологического состояния в этот период. Только 27% заявили, что они чувствовали себя игнорированными властями в этот период, а 38% отметили, что им нужно было общаться с кем-то о своем психологическом дискомфорте.

Более половины респондентов утверждают, что пандемия затронула их семьи в экономическом и социальном плане. 36% респондентов отметили, что доходы от заработной платы значительно сократились в их семьях с прекращением / сокращением работы. В то же время более трети (37%) считают, что не потеряют работу, а 26% не знают, потеряют ли они работу в следующем периоде.

Среди самых больших трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями во время пандемии: доступ к общественному транспорту - 76%, страх, изоляция - 73%, доступ к медицинским услугам - 68%, сокращение / потеря дохода - 64% и доступ к социальным услугам - 60%.

Что касается расходов, более 80% семей с ограниченными возможностями говорят, что за этот период они купили больше гигиенических / дезинфицирующих средств, а 61% - больше продуктов питания. Более половины респондентов утверждают, что они покупали больше медицинских препаратов и платили больше за содержание семьи.

В то же время, в случае продления чрезвычайного положения, 27% респондентов отметили, что им будет очень сложно и ресурсов не хватит на основные нужды, 61% считают, что им будет тяжело справиться, но надеются, что ресурсов хватит на основные нужды, и только 12% утверждают, что имеют доходы / сбережения.<…

2% за жизнь в обществе!

28.02.2017

Сейчас и ты можешь помочь молодым людям и детям с ограниченными возможностями вести достойный образ жизни в их сообществах. Перенаправь 2% налога для Ассоциации Keystone Moldova и внеси свой вклад в социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями.

ВАЖНО: эти 2% от подоходного налога не станут для тебя дополнительными расходами – это всего лишь часть налога, которую ты и так платишь за 2016 год. Но теперь у тебя есть право выбирать, на что направить эти 2% из оплаченных налогов.

Почему стоит выбрать Keystone Moldova?

1. Мы поддерживаем реформу о деинституционализации и считаем, что каждый человек имеет право жить в обществе, среди себе подобных. При поддержке Keystone Moldova 140 человек покинули стены Оргеевского дома-интерната для детей с интеллектуальными ограничениями. Мы оказываем поддержку органам местной публичной власти в разработке нового вида социальных услуг как альтернативы учреждениям интернатного типа. До настоящего времени, при поддержке Keystone Moldova, был разработаны разные виды социальных услуг исходя из нужд людей с ограниченными возможностями и их семей: 19 мобильных бригад, 9 общинных домов, 5 защищенных жилищ, 5 видов услуг передышка, 12 видов услуг персональной помощи, 6 видов услуг по размещению взрослых в семьи и 5 видов услуг профессиональной патронатной помощи, и т.д. Более 1000 человек с ограниченными возможностями воспользовались этими услугами.

2. Мы помогаем детям с ограниченными возможностями посещать школу/детский сад, взрослым приобретать профессию, находить работу, самореализовываться и вести достойную жизнь в обществе. Организации Keystone Moldova удалось внедрить инклюзивное обучение в 30 учебных заведениях (15 школ и 15 детских садов). В результате 225 детей школьного возраста и 35 детей дошкольного возраста с особыми потребностями в обучении были интегрированы в школы и детские сады сообществ, тем самым проживая вместе со своими семьями.

3. Мы поддерживаем и продвигаем сообщество без дискриминации, в котором все люди имеют равные права. Организация Keystone Moldova способствовала развитию движения защиты и самопредставительства лиц с ограниченными возможностями и их семей. С этой целью на национальном уровне были разработаны две сети: самопредставителей (лица с ограниченными возможностями) и родительских групп. Обе сети продвигают права лиц с ограниченными возможностями на жизнь в обществе и предпринимают меры по защите и отстаивании их прав в целях усовершенствования государственных стратегий и законодательства по части социальной интеграции.

Подставь плечо вместе с нами, внеси свой вклад в создание интегрированного общества!

На что будут направлены эти 2% ?

1. Мы создадим необходимые условия для того, чтобы лица с ограниченными возможностями, покинувшие учреждения, смогли жить в сообществе (доступная среда, предметы первой необходимости, жилье);
<…