Date: 17 decembrie 2013

Luna decembrie este perioada în care oamenii au parte de surprize pl?cute. În cazul a 12 persoane cu dizabilit??i, s?pt?mîna trecut? a fost una cu totul special?: au p?r?sit institu?ia reziden?ial? din Orhei ?i au început o nou? via?? în serviciul social Casa comunitar?. ?ase tineri au mers în ora?ul F?le?ti, iar ?ase copii – în ora?ul Nisporeni, unde îi a?teptau casele proasp?t zugr?vite, renovate ?i dotate cu tot necesarul pentru traiul în comunitate. Colegii de la Casa internat i-au petrecut tri?ti, cu îndrum?ri ?i sfaturi. “E?ti foarte norocos c? pleci, ai grij?, s? înve?i cît mai multe lucruri bune”, i-a zis Martin lui Alexandru la desp?r?ire.

Ziua plec?rii la o cas? nou? a fost una plina de emo?ii ?i senza?ii noi – drumul spre casa p?rea c? nu mai are sfîr?it, iar cînd într-un final microbuzul a oprit lîng? cas?, chiote ?i exclama?ii de bucurie au r?sunat în cor.

„Demult am a?teptat acest moment ?i iat? c? am ajuns chiar s?-l tr?iesc”, a spus Anton cînd a ajuns la Nisporeni ?i a intrat în cas?. În pofida dizabilit??ii severe pe care o au ?i a dificult??ilor de comunicare verbal?, în ochii lui Pavel, Marius ?i Veaceslav se poate citi fericirea. Nicolae tot umbl? din odaie în odaie, pip?ie, alearg?, sare ?i atinge fiecare obiect din cas? - acum toate sunt o provocare pentru el…

Primul lucru pe care l-a f?cut Alexandru cînd a ajuns în Casa comunitar? din F?le?ti ?i ?i-a v?zut odaia – a scos din pu?inele lucruri personale pe care le avea strînse într-o pung? de plastic trei iconi?e care le-a aranjat lîng? pat. El a men?ionat c? vrea s?-i mul?umeasc? Domnului pentru c? i-a auzit rug?ciunea ?i c? are acum o cas? atît de frumoas?. Acum îns?, ar vrea s?-l mai roage doar un lucru – s? vin? mama s?-l viziteze. Dup? pu?in timp petrecut în cas?, Artur a în?eles c? nu este oaspete, ci st?pîn ?i a început s? gospod?reasc? pentru a le demonstra tuturor c? îi place în noua sa locuin?? ?i c? vrea s? se implice în treburile casnice ca orice gospodar din comunitate.

Pentru personalul angajat în aceste dou? servicii provocarea cea mai mare este s? trateze persoanele cu dizabilit??i, indiferent de gradul de severitate – ca cet??eni egali ai comunit??ii, s? le acorde suport pentru ca ei s? aib? o via?? plin?, s? fie st?pîni pe propria lor via?? ?i s? înve?e cît mai multe abilit??i de trai independent.

Pîn? la moment cu suportul echipei Keystone Moldova, 32 de persoane cu dizabilit??i dezinstitu?ionalizate din Casa internat pentru copii cu deficien?e mintale Orhei au fost plasate în servicii de Cas? comunitar? dezvoltate în raioanele: Anenii Noi, Ialoveni, Orhei, Soroca, Nisporeni ?i F?le?ti.

Aceste servicii au fost create în parteneriat cu autorit??ile publice locale cu suportul financiar al Funda?iilor pentru o Societate Deschis? / Ini?iative în S?n?tate Mintal? ?i Funda?iei Soros-Moldova.

Return to archive