Date: 3 decembrie 2013

Ast?zi, 3 decembrie, ?apte tineri î?i expun fotografiile în carul expozi?iei „Lumea, a?a cum o v?d Eu”, în holul Ministerului Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei. Expozi?ia, ajuns? la a V-a edi?ie, este organizat? de Keystone Moldova cu scopul de a scoate în eviden?? abilit??ile persoanelor cu dizabilit??i ?i de a demonstra c? în via?a lor persist? acelea?i valori ca ?i în via?a oric?rui om.

Fotografiile din cadrul expozi?iei au fost realizate de c?tre tineri cu dizabilit??i intelectuale. Unii dintre ei au locuit timp de mai mul?i ani în Casa internat pentru copii cu deficien?e mintale (b?ie?i) din Orhei ?i au fost reintegra?i în familie ?i comunitate cu sprijinul Programului “Comunitate Incluziv? - Moldova”, implementat de Keystone Moldova. Autorii fotografiilor au fost mai întîi instrui?i cum s? utilizeze un aparat de fotografiat, dup? care au fost încuraja?i s? fotografieze locurile ?i oamenii care le sunt dragi.

„Iat? aici este casa mea”…
„Aici e locul meu de munc?”…
„Aceasta este mama mea”…
„Eu am t?iat crengile uscate de pe copacii ace?tia”…
„Acesta este câinele meu”…

Sunt doar cîteva dintre subiectele care i-au interesat pe tineri ?i pe care au vrut s? le întip?reasc? pe fotografii ?i s? le împ?rt??easc? lumii. Astfel, fotografiile expuse în acest an prezint? momente simple ?i frumoase din via?a unui om: clipe cu membrii familiei, vecinii, localitatea în care tr?iesc, locurile în care muncesc, animalele ?i îndeletnicirile zilnice.

La inaugurarea expozi?iei particip? autorii fotografiilor, al?turi de membri familiilor lor. To?i autorii au primit diplome de participare ?i cîte un aparat de fotografiat drept premiu.

Expozi?ia este organizat? de Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei. Evenimentul este desf??urat în cadrul Proiectului „Promovarea în mass-media a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilit??i”, finan?at de Funda?iile pentru o Societate Deschis? / Ini?iative în S?n?tate ?i Media.

Keystone Moldova contribuie la reformarea sistemului de îngrijire ?i protec?ie social? a persoanelor cu dizabilit??i în vederea incluziunii sociale a acestora, prin intermediul Programului „Comunitate Incluziv? - Moldova”. Programul „Comunitate Incluziv? - Moldova” este implementat în parteneriat cu MMPSF, cu sus?inerea financiar? a Funda?iilor pentru o Societate Deschis? / Ini?iative în S?n?tatea Mintal? ?i a Funda?iei Soros-Moldova.

Return to archive