Date: 18 noiembrie 2013

În perioada 18 – 21 noiembrie, 12 exper?i în domeniul protec?iei sociale, reprezentan?i ai factorilor de decizie ?i ai societ??ii civile din Kirgizstan, Kazakhstan, Armenia ?i Ukraina se afl? într-o vizit? de studiu în Republica Moldova pentru a înv??a din experien?a ??rii noastre în domeniul dezinstitu?ionaliz?rii ?i incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilit??i intelectuale. Vizita este organizat? de Keystone Moldova, în cadrul Programului ”Comunitate Incluziv? – Moldova”, cu suportul financiar oferit de Programul Est Est F?r? Frontiere al Funda?iei Soros-Moldova.

În cadrul vizitei, reprezentan?ii din cele patru ??ri membre ale Parteneriatului Estic vor avea mai multe întîlniri ?i vizite în teren, în cadrul c?rora vor avea oportunitatea s? afle cum decurge procesul de reformare a sistemului de protec?ie social? a persoanelor cu dizabilit??i ?i în particular despre abordarea inovatoare a Programului ”Comunitate Incluziv? – Moldova” în procesul de dezinstitu?ionalizare ?i incluziune social? a persoanelor cu dizabilit??i intelectuale.

Kirgizstan, Kazakhstan, Armenia ?i Ukraina se afl? la început de drum în domeniul reform?rii sistemului de protec?ie a persoanelor cu dizabilit??i intelectuale. În acest context, participan?ii la vizita de studiu vor cunoa?te practicile de succes din ?ara noastr? de ajustare a cadrului legal ?i de dezvoltare a unor servicii sociale durabile, alternative celor reziden?iale, care r?spund necesit??ilor specifice ale persoanelor cu dizabilit??i, asigur? integrarea lor social?, respectarea drepturilor ?i îmbun?t??irea calit??ii vie?ii. Vizitînd serviciile sociale, ei vor avea posibilitatea s? comunice direct cu beneficiarii, cu personalul angajat în servicii ?i cu reprezentan?ii autorit??ilor publice locale pentru a afla cum func?ioneaz? serviciile ?i care este impactul acestora asupra vie?ii persoanelor plasate în ele.

Vizita va culmina cu o conferin?? na?ional? – ”Oportunit??i de dezinstitu?ionalizare ?i incluziune social? a persoanelor cu dizabilit??i intelectuale în ??rile Parteneriatului estic”, care va întruni la Chi?in?u 50 de reprezentan?i ai autorit??ilor publice centrale ?i locale ?i ai societ??ii civile. Atît reprezentan?ii din Moldova, cît ?i cei din Kirgizstan, Kazakhstan, Armenia ?i Ukraina vor împ?r??i din experien?a proprie în acest domeniu ?i împreun? vor încerca s? g?seasc? solu?ii mai bune de integrare a persoanelor cu dizabilit??i intelectuale în societate. De asemenea, participan?ii la conferin?? vor elabora o strategie comun? regional? de dezinstitu?ionalizare a persoanelor cu dizabilit??i intelectuale ?i vor identifica recomand?ri pentru autorit??ile din ??rile Parteneriatului Estic privind incluziunea social? a acestor persoane.

Keystone Moldova contribuie la reformarea sistemului de îngrijire ?i protec?ie social? a persoanelor cu dizabilit??i în vederea incluziunii sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate Incluziv? - Moldova”. Programul este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Familiei, cu sus?inerea financiar? a Funda?iilor pentru o Societate Deschis? / Ini?iative în S?n?tatea Mintal? ?i a Funda?iei Soros-Moldova.

Pentru informa?ii suplimentare, contacta?i:
Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova
Tel/fax: (+373 22) 92-91-98, 069501709;
e-mail: lmalcoci@keystonehumanservices.org

View Comunicat_de presa_18.11.2013.doc

Return to archive